Call Us : 0-2150-6725 - Mail : thanaphat@pfine.net

About.

COMPANY PROFILE

บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมและนวัตกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี และโทรคมนาคม มากว่า 10 ปี

บริการของเรา

บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด มีกลุ่มสินค้า และบริการหลัก สามารถจำแนกได้ ดังนี้

1. กลุ่ม Networking System ได้แก่ การติดตั้งระบบ LAN & Telephone, Super Hi speed Internet อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสาย Coaxial และระบบเสียงประกาศตามสาย

2. กลุ่ม Security Control ได้แก่ กล้องวงจร CCTV, Fire Alarm, Access Control, Intruder Alarm และ Automatic Door

3. กลุ่ม Saving Energy ได้แก่ Variable Speed Drive: VSD, Heat Recovery System ระบบผลิตน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ และจากแผง Solar Collector, Hydro Fuel System และ Power Monitoring รายงานการใช้ไฟ และประมาณการณ์ค่าไฟฟ้าในแต่ละหน่วยเวลา โดยโปรแกรม PF Monitoring

4. กลุ่ม Technology Solution ได้แก่ เทคโนโลยี LED เป็นต้น

5. กลุ่ม Automation ได้แก่ Scada monitoring software เป็นต้น

Latest Posts

ข่าว 2

October 24, 2016 / 0 Comments

ข่าว 01

October 12, 2016 / 0 Comments
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...